อบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลงานของ :

17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยงานพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านประมูล แดนดี ท้องถิ่นอำเภอตระการพืชผล ท่าน ณรงค์ แผงสอน สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล นายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาลและคณะ เป็นวิทยากรในครั้งนี้