ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

ผลงานของ :

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลตระการพืชผล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยมีท่านสมปอง วงศ์คูณ เป็นประธานในพิธี