อบรมโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ผลงานของ :

6 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล โดยมีท่านจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากท่านประมูล แดนดี ท้องถิ่นอำเภอตระการพืชผลร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้