ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล2563

ผลงานของ :

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลตระการพืชผล ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.ท.จ. อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล