ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ผลงานของ :

14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตระการพืชผล ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น 3