รับการตรวจนิเทศน์การปฏิบัติงาน

ผลงานของ :

15 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลตระการพืชผล
และ อปท. ทั้ง 23 แห่ง รับการตรวจนิเทศน์การปฏิบัติงาน
จากนายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
และคณะ ฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ฃั้น 3