ประชุมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ผลงานของ :

26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตระการพืชผล ประชุมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
ร่วมกับคณะสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชนและพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 3