ประชุมสภาเทศบาลประจําเดือน พฤษภาคม 2561

ผลงานของ :

ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล