งานวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย (กิจกรรมวันสงกรานต์) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12-13 เมษายน 2561 โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ สามเณร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีความเป็นไทยและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดศรีโพธิ์ชัย