ประเมินกิจกรรม โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานอสม.

ผลงานของ :

สรุปผลการประเมินกิจกรรม โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของแกนนำด้านสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร