ถ่ายทำรายการ “สารคดีการลดขยะในชุมชน”

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล/เกษตรอำเภอ/โรงพยาบาลตระการพืชผล พร้อมด้วยชุมชนหมู่ที่7 บ้านดอนใหญ่ ร่วมในการถ่ายทำรายการ “สารคดีการลดขยะในชุมชน” โดยสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี ในประเด็นการนำขยะอินทรีย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในแปลงปลูกผัก ณ ที่ทำการกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านดอนใหญ่ ณ ม. 7 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี