ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2560

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมพิธีวันปิยมหาราช อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล