โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน(ระยะ 5)

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล นำโดยนายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายวสันต์ กู้เกียรติกุล ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน(ระยะ 5) ณ ที่ทำการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนใหญ่ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี