ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 23 สิงหาคม 60

ผลงานของ :

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลตระการพืชผล