ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประกวด “อำเภอสะอาด”

ผลงานของ :

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. อำเภอตระการพืชผล ร่วมกับเทศบาลตำบลตระการพืชผล และ อบต. ทั้ง ๒๓ แห่ง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประกวด “อำเภอสะอาด” ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๑๕๕๙-๒๕๖๐) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี