การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลงานของ :

ภาพบรรยากาศการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท.) ประจำปี 2560