โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนด้านสาธา

ผลงานของ :

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลตระการพืชผล จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนด้านสาธารณสุข