ลงพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ผลงานของ :

วันนี้ ท่านรองนายกรังสันติ์ ชนะพาห์ และคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ออกตรวจความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมในเขตเทศบาล