ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 5 สิงหาคม 2559

ผลงานของ :

ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล ในวันที่