งานเฉลิมฉลอง 153 ปี ตระการพืชผลเกษตรแฟร์

ผลงานของ :

งานเฉลิมฉลอง 153 ปี ตระการพืชผลเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณสวนสาธารณะเกาะกลางน้ำหนองขุหลุ โดยในงานจัดให้มีการออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการ ,รัฐวิสาหกิจ,บริษัทห้างร้าน ,พ่อค้า,ประชาชนชาวอำเภอตระการพืชผลและการจำหน่ายสินค้าการเกษตร,พืชพันธุ์ไม้นานาชนิด