ประเมินผลงานตามโครงการอบรมและทัศน์ศึกษาดูงาน

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล ประเมินผลงานตามโครงการอบรมและทัศน์ศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล