มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2559

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผลลงพื้นที่ แจกขนม ผู้สูงอายุและมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผลประจำเดือน เมษายน 2559