โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อสม.,กช

ผลงานของ :

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อาสาสมัครสาธารณสุข และกรรมการชุมชน ประจำปี 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดสุโขทัย- จังหวัดเลย