ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล

ผลงานของ :

ประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล