โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

ผลงานของ :

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชน