ทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ผลงานของ :

อบรมทัศนศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร