โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุภาพชีวิตผู้สูง

ผลงานของ :

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส "สุขอย่างไร ในวัยกล้วยไม้ "บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล