แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2558

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558