สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

13 เมษายน นายกจันทนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ