ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ผลงานของ :

นายกำชัย ภู่กำชัยรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 3 /2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล