ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/255

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558