แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2558