ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผลร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ