คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาให้ความรู้

ผลงานของ :

ขอบคุณคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดอุบลราชธานีที่มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลตระการพืชผล