ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐาน

ผลงานของ :

นายสวัสดิ์ รูปคม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานและร่วมต้อนรับ คณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุญชราราม