คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง

ผลงานของ :

หัวหน้าสำนักปลัดเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีกรณีครบวาระ