การจัดเสวนา สภากาแฟ อำเภอตระการพืชผล

ผลงานของ :

การจัดเสวนา สภากาแฟ อำเภอตระการพืชผล เป็นการนำเอาข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ รวมทั้งปัญหาของประชาชนมาร่วมแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ วิจารณ์ ถึงข้อดีข้อเสีย เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี และลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ