ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี

ผลงานของ :

โครงการอบรมและสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี นําทีมโดย ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ,คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ,ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง