โครงการอบรมและสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ

ผลงานของ :

โครงการอบรมและสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค.2558