ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมชั้นสาม

ผลงานของ :

วันที่ 23 มีนาคม 2558 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จัดประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมชั้นสาม เทศบาลตําบลตระการพืชผล