ร่วมจัดประชาคมหมู่บ้าน

ผลงานของ :

ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนและร่วมจัดประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชน ประจำปี 2558 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 1,3,4,5