ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒน

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผลจัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561