ร่วมฝึกซ้อมแผนระงับอัดคีภัย

ผลงานของ :

ท่านนายก เทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมฝึกซ้อมแผนระงับอัดคีภัย สถานีตํารวจภูธร อำเภอตระการพืชผล