โครงการอบรมและสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ผลงานของ :

โครงการอบรมและสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพังงา , จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9- 15 มีนาคม 2558