เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

ผลงานของ :

เวลา 08.00 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล พร้อมด้วย ท่านปลัด ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้อํานวยการกองทุกกอง เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์