• ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  เรื่องประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้า ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-08-10 09:41:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 484

 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น
  ครุภัณฑ์ห้องคอมพิว ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-09-02 15:06:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 429

 • เพิ่มเติมประกาศแก้ไขสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ฯ

  เพิ่มเติมประกาศแก้ไขสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-09-07 12:07:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 566

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนทับช้างหมู่ 6 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-09-09 21:23:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 430

 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

  เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หลั ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-03-22 11:31:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 402

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ

  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยข้างปั้นน้ำม ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-03-22 11:35:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 370

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  ประกาศรายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 14:16:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 88

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปี 2560 ให้บริการชำ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 14:42:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 141

 • ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้

  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีงบ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 14:50:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 140

 • แจ้งเตือนให้ชำระภาษีป้ายประจำปี 2560

  เรื่อง แจ้งเตือนให้ชำระภาษีป้ายประจำปี 2560 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 15:00:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 196

 • แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี2559

  ติดต่อขอแบบพิมพ์และยื่นได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลตระก ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 15:03:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 193