ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งพนักงานรักษาของ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานรักษาของ