ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว