เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หลังโรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร หมู่ 4 ตำบลขุหลุ