เพิ่มเติมประกาศแก้ไขสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ