เพิ่มเติมประกาศแก้ไขสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ฯ

เพิ่มเติมประกาศแก้ไขสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ